Huishoudelijk reglement

kop

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HOOFDSTUK 1.   Doel van de vereniging

Artikel 1.  Doel
Het doel van de natuurfotografenvereniging Natuurfocus is:
* het bevorderen van verantwoorde natuurfotografie, waarbij het beschermen en in stand houden van natuur en milieu het belangrijkste zijn.
* Het overdragen van kennis en inzicht in de natuur en het stimuleren van natuurbewustzijn, natuurbehoud en milieubeheer.
* Het delen van kennis en liefde voor de natuur en natuurfotografie met anderen.
* Het bevorderen van kennis en ervaring in de fotografie.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van bijeenkomsten en activiteiten, en via de informatie op de website en het forum. Maar eveneens door het organiseren van cursussen, competities, en fototochten. Bovendien kan de vereniging werkgroepen in het leven roepen. Ook kan de vereniging genoemd doel nastreven met alle overige middelen, die niet in strijd zijn met de Statuten van de vereniging en met dit Huishoudelijk Reglement.HOOFDSTUK 2.    Het lidmaatschap

Artikel 2.  Toelating
* Het bestuur beslist over toelating van nieuwe leden.
* De vereniging heeft het recht om mensen waarvan bekend is dat ze schade aan de natuur toebrengen en/of toe hebben toegebracht zoals bijvoorbeeld jagers die de fout in zijn gegaan,  illegale wild- en vogelhandelaren en overtreders van de in de natuurgebieden geldende regels als deelnemer te weigeren.
* Een afwijzende beslissing wordt schriftelijk en met redenen omkleed aan de betrokkene medegedeeld. Tegen deze beslissing is binnen een maand na kennisgeving beroep mogelijk bij het bestuur. Dit bezwaarschrift moet worden ingediend bij de secretaris.

De Algemene Vergadering kan vervolgens tot toelating besluiten met dien verstande, dat dit besluit alleen kan worden genomen met een tweederde meerderheid van het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 3.  Recht van toegang
Alle leden hebben recht van toegang tot c.q. deelname aan:
a.     alle door de vereniging georganiseerde algemene bijeenkomsten;
b.     alle door de vereniging georganiseerde competities/wedstrijden;
c.     de door het bestuur ingestelde werkgroepen;
d.  de website, ledenfotoalbum en het ledenforum.

Artikel 4.  Overige rechten
Alle leden hebben, behoudens de in dit Reglement vastgestelde uitzonderingen, bovendien de volgende rechten:
a. het schriftelijk indienen van voorstellen en/of klachten bij het bestuur. Het bestuur is verplicht binnen zes weken – eveneens schriftelijk – haar houding dienaangaande mede te delen;
b.    het vervullen van een functie binnen de vereniging (zie echter ook art. 28  van dit Reglement). Dit geldt alleen voor meerderjarige leden!

Artikel 5.  Tussentijds toetreden als gewoon lid
Degene, die tussentijds toetreedt als gewoon lid, is contributie verschuldigd over het resterende aantal kwartalen van het lopende verenigingsjaar.

Artikel 6.  Verenigingsjaar en kalenderjaar
Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar (zoals voorgeschreven in hoofdstuk 1, artikel 3 van de Statuten).

Artikel 7.  Contributie
De hoogte van de contributie wordt – op voordracht van het bestuur – vastgesteld door de Algemene Vergadering;
Contributie is verschuldigd vanaf het eerste volle kwartaal van lidmaatschap tot en met het eind van het verenigingsjaar van opzegging.

Artikel 8. Einde lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 december. Bij opzeggingen na 1 december is er nog een vol jaar contributie verschuldigd.
De vereniging heeft het recht om het lidmaatschap op te zeggen  van leden:
* waarvan bekend wordt dat ze schade aan de natuur toebrengen en/of toe hebben toegebracht zoals bijvoorbeeld jagers en illegale wildhandelaren en overtreders van de in de natuurgebieden geldende regels;
* die zich na herhaaldelijke waarschuwingen niet willen gedragen volgens de statuten, het huishoudelijk reglement of  het forum etiquette;
Bij einde lidmaatschap volgens bovenstaande redenen is er geen recht op teruggave van contributie.HOOFDSTUK 3.   Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 9.  Bestuurssamenstelling
Het bestuur is samengesteld uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee algemene bestuursleden.

Artikel 10.  Bestuurstaken
Het bestuur is belast met de uitleg en handhaving van de Statuten en van dit Huishoudelijk Reglement, alsmede met de uitvoering van de besluiten van de Algemene Vergadering. Het verricht voorts alle overige werkzaamheden, die in verband met de doelstellingen van de vereniging, overeenkomstig art. 1 van de Statuten, nodig zijn. Voor zover dit Reglement daarin niet voorziet verdeelt het bestuur onderling de hiervoor bedoelde overige werkzaamheden onder de bestuursleden.

Artikel 11.  Commissies cq werkgroepen.
Het bestuur kan zich bij de uitvoering van bestuurstaken laten bijstaan door commissies. De leden van dergelijke commissies worden door het bestuur benoemd en ontslagen. Het bestuur zorgt voor een duidelijke taakomschrijving van de door haar ingestelde commissies. Indien leden van een commissie hun werkzaamheden naar het oordeel van het bestuur niet goed vervullen, kunnen zij door het bestuur van hun taak worden ontheven c.q. vervangen.

Artikel 12.  Vacature bestuurslid
Wanneer een bestuurslid aftreedt, het lidmaatschap verliest, of wegens ziekte of andere oorzaken niet in staat is zijn of haar functie naar behoren te vervullen, zullen de overige bestuursleden een ander lid van de vereniging verzoeken, het bestuur in haar werkzaamheden bij te staan,  ófwel tot de terugkeer van het afwezige bestuurslid, ófwel totdat door de Algemene Vergadering door middel van de benoeming van een nieuw bestuurslid in de ontstane vacature is voorzien.

Artikel 13.  Taken voorzitter
De werkzaamheden van de voorzitter zijn onder meer:
a.    het leiden van de Algemene Vergadering en het regelen van de uit deze vergadering voortvloeiende werkzaamheden;
b.    het leiden van de bestuursvergaderingen en het regelen van de uit deze vergaderingen voortvloeiende werkzaamheden;
c.    het vertegenwoordigen van het bestuur;

Artikel 14.  Afwezigheid voorzitter
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door de secretaris of de penningmeester. Deze regel is niet van toepassing als het gaat over het leiden van de Algemene Vergadering. Want overeenkomstig art. 20 lid 1 van de Statuten wordt de Algemene Vergadering dan geleid door zijn plaatsvervanger. Is er geen plaatsvervanger aangewezen of aanwezig, dan leidt  het oudste aanwezige bestuurslid de vergadering.

Artikel 15.  Taken secretaris
De werkzaamheden van de secretaris zijn onder meer:
a.    het voeren van de briefwisseling betreffende de vereniging in overleg met en uit naam van het bestuur;
b.    het bijhouden van de notulen van de bestuursvergaderingen en het ter goedkeuring voorleggen daarvan in de eerstvolgende bestuursvergadering;
c.    het bijhouden van de notulen van de Algemene Vergadering;
d.    het zorgen voor het schriftelijk bekend maken van datgene, waarvan de bekendmaking op grond van de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement is verplicht, alsmede van datgene, waarvan het bestuur de bekendmaking wenselijk acht;
e.    het bewaren van de bij de vereniging ingekomen stukken en van afschriften van de verzonden stukken.

Artikel 16.  Taken penningmeester
De werkzaamheden van de penningmeester zijn onder meer:
a. het beheer van de geldmiddelen van de vereniging in overleg met het
bestuur; 
b.     het voeren van de daaraan verbonden financiële administratie;
c.    het bewaren  van alle ingekomen stukken met betrekking tot de  financiën en kopie te houden van de verzonden stukken;
d.    het bijhouden van de ledenlijst en het op de hoogte houden van de overige bestuursleden van veranderingen in deze lijst;
e.    het opstellen van de jaarrekening aan het einde van elk kalenderjaar;
f.    het opstellen van de begroting voor het komend kalenderjaar.

Artikel 17.  Verantwoording aan Algemene Vergadering
Het bestuur legt jaarlijks aan de Algemene Vergadering verantwoording af voor het gevoerde beleid. De stukken, bedoeld in artikel 15 sub c en d en in artikel 16 sub e en f, dienen tenminste vier weken voor de Algemene Vergadering zal plaats hebben voor zowel bestuur als kascommissie ter inzage beschikbaar te zijn.

Artikel 18.  Bestuursbesluiten
Elk bestuursbesluit is bindend voor alle leden mits het niet in strijd is met de Statuten, met dit Reglement of met de besluiten van de Algemene Vergadering. In dat geval is het besluit nietig.HOOFDSTUK 4. Vergaderingen

Artikel 19.  Bestuursvergaderingen
Het bestuur komt tenminste vijf maal per jaar bijeen.

Artikel 20.  Verzoek om bestuursvergaderingen
Bestuursvergaderingen worden belegd op verzoek van:
a.    de voorzitter;
b.    de meerderheid van het bestuur.

Artikel 21.  Oproep voor bestuursvergadering
De bestuursleden worden tenminste zeven dagen van tevoren door de voorzitter voor een bestuursvergadering opgeroepen. In de oproep staan de te behandelen punten en plaats, datum en tijd van de vergadering vermeld.

Artikel 22.  Vereist aantal leden in bestuursvergadering
Een bestuursvergadering kan slechts bindende besluiten nemen, indien méér dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.

Artikel 23.  Algemene Vergadering
Er wordt jaarlijks tenminste één Algemene Vergadering gehouden. Deze Algemene Vergadering dient gehouden te worden uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, overeenkomstig de statuten Hoofdstuk 3 Artikel 13.

Artikel 24.  Vereist aantal leden voor Algemene Vergadering
Een Algemene Vergadering kan slechts bindende besluiten nemen, indien tenminste eenderde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien dit quotum niet wordt gehaald, wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering bijeen geroepen. In deze vergadering worden – ongeacht het aantal opgekomen leden – de agendapunten behandeld. De aldaar genomen besluiten zijn bindend.HOOFDSTUK 5.   Verkiezingen en stemmingen

Artikel 25.  Het stellen van kandidaten
Voor alle te vervullen plaatsen in het bestuur is het bestuur verplicht kandidaten te stellen. Een duidelijke kandidatenlijst en – voorzover nodig – een lijst van de te vervullen functies moeten in de aankondiging vermeld zijn.

Artikel 26.  Tegenkandidaten
De leden hebben het recht tegenkandidaten te stellen. Een dergelijke kandidaatstelling moet schriftelijk, en ondertekend door tenminste 10% van het aantal stemgerechtigde leden van de vereniging, vóór de aanvang van de Algemene Vergadering bij de secretaris zijn ingediend.

Artikel 27.  Kandidaten bestuursfunctie tenminste één jaar lid
Iedere kandidaat moet tenminste één jaar lid van de vereniging zijn om voor een bestuursfunctie in aanmerking te komen.

Artikel 28.  Kiesprocedure voor bestuursfuncties
Bestuursleden worden elk afzonderlijk in hun functies gekozen.

Artikel 29.  Kiesprocedure bij één kandidaat
Indien er voor een vacature slechts één kandidaat is gesteld wordt deze door de Algemene Vergadering door handopsteken al dan niet gekozen verklaard. Het criterium om gekozen te worden is de helft plus één van het aantal stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden. Indien dat aantal niet wordt gehaald, zal de vergadering worden geschorst.

Artikel 30.  Kiesprocedure bij meer dan één kandidaat
Indien er voor één vacature méér kandidaten  zijn gesteld, wordt een schriftelijke stemming gehouden.

Artikel 31.  Schriftelijk stemmen
Bij schriftelijke stemming benoemt de voorzitter een stembureau, bestaande uit drie leden. De taak van dit stembureau is:
a. de zorg voor het uitreiken van blanco stembriefjes aan alle
aanwezige stemgerechtigde leden;
b.    het in ontvangst nemen van alle uitgereikte stembriefjes;
c.    de controle op een juiste gang van zaken;
d.    het opstellen van het proces-verbaal van de stemming.
Het stembureau krijgt inzage van de presentielijst.

Artikel 32.  Ongeldige stembriefjes
Stembriefjes zijn ongeldig indien zij buiten de vereiste aanduiding enig ander kenteken of aanduiding bevatten. Ongeldige en blanco stemmen worden als uitgebracht beschouwd.

Artikel 33.  Nietigheid stemming
Een stemming is nietig indien het aantal ingeleverde stembriefjes groter is dan het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.

Artikel 34.  Bekendmaking uitslag stemming
Na het tellen van de stemmen maakt de voorzitter bekend:
a. hoeveel stemmen er zijn uitgebracht;
b. hoeveel stemmen daarvan ongeldig zijn;
c. hoeveel stemmen er blanco zijn;
d. hoeveel stemmen er op elke kandidaat zijn uitgebracht;
e. wie gekozen is óf tussen welke kandidaten er opnieuw moet worden gestemd.

Artikel 35.  Het al dan niet geldig zijn van een stembriefje
Het stembureau bepaalt of een stem al dan niet geldig is uitgebracht.

Artikel 36.  Eerste stemming
Bij een eerste stemming kan een kandidaat alleen worden gekozen bij een volstrekte meerderheid (dat is tweederde) van de geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 37.  Herstemming
Heeft geen van de kandidaten de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan volgt een herstemming. De kandidaat, die hierbij de meeste stemmen heeft gekregen is gekozen. Bij het staken der stemmen beslist het lot.

Artikel 38.  Benoeming kascommissie
De Algemene Vergadering benoemt uit haar midden  tenminste twee en ten hoogste vier leden in de kascommissie. Afgetreden leden zijn niet direct herkiesbaar. Een lid mag nooit langer dan twee jaar zitting hebben in de kascommissie.

Artikel 39.  Stemmen over zaken
Over zaken wordt mondeling gestemd. Het betreffende besluit wordt slechts genomen bij een volstrekte meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.HOOFDSTUK 6.   Werkgroepen

Artikel 40.  Werkgroepen
Al naar gelang het bestuur dat wenselijk acht en de mogelijkheden daartoe gunstig zijn, kan het bestuur werkgroepen oprichten, die het stimuleren van een bepaalde tak van de fotografie ten doel zullen hebben, zulks overeenkomstig  het gestelde in art. 1 van dit Reglement.

De vereniging Natuurfocus kent twee vanuit het bestuur functionerende werkgroepen welke ieder door èèn van de twee algemene bestuursleden worden aangestuurd en vertegenwoordigd. De werkgroepen zijn:

a. De Activiteitengroep:
De activiteiten groep bedenkt en organiseert de activiteiten zoals de clubdagen en de clubavonden. Hun voorstellen en ideeën worden door de bestuursafgevaardigde en dus algemeen bestuurslid aan het bestuur ter goedkeuring voorgelegd.

b. De Moderatiegroep:
De moderatiegroep bestaat uit de webmaster en de moderatoren en regelt alle zaken die het beheer en het onderhoud van de site en het forum met zich meebrengen en leggen hun bevindingen, voorstellen en ideeën via  de bestuursafgevaardigde en dus algemeen bestuurslid aan het bestuur ter goedkeuring voor.HOOFDSTUK 7.   Website, forum en moderatoren

Artikel 41. De website
De vereniging Natuurfocus bezit een website van waaruit de activiteiten worden aangekondigd maar bijvoorbeeld ook de portfolio’s van de leden te zien zijn.
Ieder lid heeft recht op portfolio ruimte om een aantal van zijn of haar foto’s te plaatsen. De hoeveelheid ruimte wordt door het bestuur bepaald.
De website wordt beheerd door de webmaster met een aantal moderatoren.

Artikel 42. Moderatoren
Het bestuur heeft de bevoegdheid om moderatoren te kiezen voor het beheer van de website en het forum van Natuurfocus.

Artikel 43. De domeinnaam.
De domeinnamen Natuurfocus.nl en Natuurfocus.com staan op naam van de vereniging Natuurfocus en zijn dus eigendom van de vereniging.

Artikel 44. Het forum.
Als onderdeel van de website bezit de vereniging Natuurfocus een forum. Dit forum heeft tot doel de door de leden gemaakte foto’s door de andere leden te laten beoordelen. Ook zijn er diverse andere onderdelen in het forum zoals een agenda, een nieuwsrubriek en een café waarin over natuurfotografie maar ook over andere zaken gepraat en gediscussieerd kan worden. Het aantal en de inhoud van de diverse onderdelen of ‘topic’ kan van tijd tot tijd naar behoefte gewijzigd worden. Ieder lid van de vereniging heeft onbeperkt toegang tot het forum. Gasten hebben een beperkte leestoegang tot het ‘showtopic’ deel van het forum en kunnen dus kijken naar de geplaatste foto’s en commentaren.

Artikel 45. Forumregels.
a. Algemeen.
Iedere deelnemer dient elkaar te behandelen en te respecteren zoals je zelf ook graag behandeld wilt worden. Men dient zicht te houden aan de forum etiquette. Reacties die daar buiten vallen, kunnen zonder opgaaf van reden door de moderatoren verwijdert worden. Derhalve kan iedere deelnemer eventuele misstanden melden aan de moderatoren of de webmaster. Wijzigingen van de forumregels zullen te allen tijde bekend gemaakt worden.  

b. Maximum aantal foto’s.
Het bestuur heeft de bevoegdheid om te bepalen hoeveel foto’s er per lid op het forum geplaatst mogen worden.

c. Welke foto’s kunnen op het forum geplaatst worden.
Op het forum mogen alleen foto’s van de deelnemer zelf geplaatst worden. Foto’s waarvan de intellectuele eigendommen en het copyright bij jezelf liggen. Natuurfocus is niet verantwoordelijk voor overtredingen van het copyright door haar leden. Foto’s waaruit blijkt dat door het maken er van de natuur schade aan is gedaan worden onmiddellijk verwijderd.

d. Grootte van de foto’s:
Geplaatste foto’s mogen over de langste zijde niet groter zijn van 700 pixels en een maximale bestandsgrootte van 100 tot 150 kB hebben. 

e. Reclame:
Er mag onder geen enkele voorwaarde ongevraagd reclame, links en/of banners naar met reclame gevulde websites worden geplaatst. Ook links, banners en verwijzingen naar kwetsende-, racistische-, fundamentalistische- en seksistische sites en teksten zijn niet toegestaan en worden onmiddellijk verwijderd.

Artikel 46. Webbeheer en moderatoren.
De website en het forum wordt beheerd door de moderatiegroep welke bestaat uit de webmaster met de met hem of haar samenwerkende moderatoren. De webmaster en de  moderatoren dienen volwassen mensen te zijn en lid van de vereniging Natuurfocus.
De moderatoren controleren of alle regels worden nageleefd en zijn voor de leden beschikbaar voor hulp met betrekking tot het forum. Zij hebben het recht om eigenhandig en zonder opgaaf van redenen niet correct of niet passende foto’s en teksten onmiddellijk te corrigeren of van het forum te verwijderen.

Artikel 47. Aanspreekpunt.
Voor alle tips, opmerkingen of problemen met betrekking tot de website of het forum van Natuurfocus dient men contact op te nemen met de webmaster of èèn van de moderatoren.HOOFDSTUK 8.   Aansprakelijkheid

Artikel 48.
Natuurfocus is niet aansprakelijk voor het gedrag van haar leden buiten het verenigingsverband, maar zal haar leden er wel op aanspreken indien dat nodig is.

Natuurfocus is niet aansprakelijk voor schade aan apparatuur van leden tijdens gebeurtenissen in verenigingsverband. Elk lid is verantwoordelijk voor zijn eigen apparatuur.HOOFDSTUK 9.   Wijziging Huishoudelijk Reglement

Artikel 49.  Begrip: “wijziging”
Onder wijziging van dit Reglement wordt verstaan zowel een algehele herziening als een simpele wijziging.

Artikel 50.  Voorstel(len) tot wijziging
Een wijziging van dit reglement kan worden voorgesteld:
door het bestuur aan de Algemene Vergadering, of 
door een voorstel aan het bestuur, dat door tenminste 10% van het aantal stemgerechtigde leden wordt gesteund en met redenen is omkleed.
Het bestuur zal dit voorstel met haar mening daarover aan de eerstvolgende Algemene Vergadering voorleggen. Een dergelijk voorstel moet tenminste vier weken voor de desbetreffende Algemene Vergadering zijn ingediend.

Artikel 51.  Aankondiging wijzigingsvoorstel
Het bestuur is verplicht het voorstel tot wijziging van dit Reglement op te nemen in de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Artikel 52.  Aannemen van wijzigingsvoorstel
Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts worden aangenomen door een besluit van de Algemene Vergadering, waarbij echter dient te worden voldaan aan het gestelde in art. 28 van de Statuten.

Artikel 53  Het in werking treden van wijzigingen
De voorgestelde wijziging(en) in dit Reglement, mits goedgekeurd door een tweederde meerderheid van de Algemene Vergadering, treedt/treden onmiddellijk in werking.

Artikel 54.  Verwerping voorstel tot wijziging
Wanneer een voorstel tot wijziging van dit Reglement is verworpen, kan  een soortgelijk voorstel niet dan na verloop van zes maanden wederom worden ingediend.HOOFDSTUK 10.   Slotbepalingen

Artikel 55.  Niet voorziene gevallen
In gevallen, waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 56.  In werking treden van dit Reglement
Dit Reglement besproken en goedgekeurd in de vergadering van 14 februari2007 te Holten. en treedt op laatstgenoemde datum in werking.


De Voorzitter                    Secretaris                      Penningmeester
Hans Drijer                       Ronald Mengerink          Jerry Bouwmeester